Algemene voorwaarden

01/01/2024

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“u”) en de Verkoper (“PiCLA”, “wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken en het plaatsen van Bestellingen, aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


1. Identiteit van de Verkoper 
De Verkoper is PiCLA bvba, maatschappelijke zetel Chaussée de Wavre 203 c, 1390 Grez Doiceau, België, en exploitatatie-adres Chaussée de Wavre 203 c, 1390 Grez Doiceau. BE0874.500.629


2. Bestelling en herroeping 
U kan artikelen uit de webshop bestellen, deze betaalt u op voorhand. U koopt de artikelen online, telefonisch of via een ander communicatiekanaal. Uw bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door u gekozen adres in België. Omdat u de artikelen al hebt gekocht voor u ze kon bekijken, is dit verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat u na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie punt 8). Als een artikel niet beantwoordt aan uw verwachtingen, kan u dus afzien van uw bestelling.


3. Aanbod en assortiment
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we u om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen, enz.) te worden uitgevoerd. U bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • In het geval wij vermoeden dat u de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.

4. Prijzen 
De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.
Tenzij anders werd aangeduid, worden voor leveringen leveringskosten in rekening gebracht. Deze kan u raadplegen onder ‘Verzendkosten’. De eventuele montageservice is steeds betalend tegen een vooraf vastgelegde prijs. Voor deze tarieven kan u ons telefonisch contacteren. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling van de artikelen alsook van de montageservice, te zijn voldaan vooraleer de montageservice wordt aangevat.


5. Levering 
De wijze van levering wordt in de bevestigingsmail en/of tijdens het bestelproces aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum gewijzigd moet worden, zullen wij u onverwijld contacteren om een nieuwe datum voor te stellen.

Gebied : de leveringskosten zijn geldig voor het Belgisch gebied en over de grens tot een afstand van 10km (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Hertogdom, Luxemburg). Voor verdere bestemmingen bepalen we een speciaal leveringstarief dat u op voorhand wordt meegedeeld.


De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.
Pakjes worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Levering van palletten gebeurt tot op max. 5 meter van de publieke weg en enkel op verharde ondergrond. Behoudens het geval dat u voor de betalende montageservice hebt geopteerd staat u zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. U tekent voor ontvangst van de levering van grote artikelen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan u, ook in het geval dat u gekozen hebt voor een levering tijdens uw afwezigheid. In het geval u hebt geopteerd om het artikel door ons te laten monteren, gaat het risico op verlies of beschadiging over op het moment dat de montage gefinaliseerd is en u hebt afgetekend voor aanvaarding. In geval een weder-aanbieding nodig is omwille van uw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien u het leveradres 2 werkdagen voor levering wijzigt, behouden wij ons het recht voor een meerprijs te factureren.

Levering van palletgoederen (Bloc Cellier, WineMaster, VinoWood, Caviroc, Bakus)
- Wij streven ernaar om de gevraagde leverdatum te respecteren, mocht dit niet mogelijk zijn, wordt u gecontacteerd. 
- Onze vervoerder levert tussen 7u en 18u (maandag tot vrijdag, NIET in het weekend), we kunnen geen exacte tijd bevestigen.
- Als u niet aanwezig bent, vermeld dan ook in "opmerkingen" waar uw pallet kan worden achtergelaten (voor de garage, naast het huis enz.) maar niet op de openbare weg, noch op een helling, een ongelijke ondergrond zoals stoeptegels, kiezels enz..... De chauffeur plaatst de pallet dan op de meest geschikte plaats, maar altijd op een maximale afstand van 5 m van de openbare weg. Is dit niet mogelijk dan kan de chauffeur niet leveren. U kunt dan een nieuwe afspraak maken, maar de kosten van deze tweede levering (= transport) zijn voor uw rekening.
- Als u niet aanwezig bent en u heeft geen instructies gegeven of u bent niet bereikbaar, kan de chauffeur niet leveren. U kunt dan een nieuwe afspraak maken, maar de kosten van deze tweede levering (= transport) zijn voor uw rekening.
- De chauffeur plaatst de pallet op een maximale afstand van 5 m van de openbare weg, de pallet kan niet geplaatst of verplaatst worden op een oneffen ondergrond zoals stoeptegels, grind, gras etc. In dit geval kan de chauffeur niet leveren. U kunt dan een nieuwe afspraak maken, maar de kosten van deze tweede levering (= transport) zijn voor uw rekening.
- Indien u het afleveradres 2 werkdagen voor de levering wijzigt, worden extra kosten in rekening gebracht.
- Picla of de vervoerder kan in geen geval in gebreke worden gesteld indien de levering niet op de overeengekomen datum kan plaatsvinden wegens overmacht (files, lange wachttijden voor andere klanten, enz.) of om welke andere reden dan ook. 
- Het risico op diefstal gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan u, ook in het geval dat u gekozen hebt voor een levering tijdens uw afwezigheid.


6. Montage: plaatsen, installeren, monteren 
De montageservice aangeboden door PiCLA is enkel mogelijk voor een aantal geselecteerde artikelen uit ons assortiment, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat er een montageservice voorhanden is. 
In geval van montage door PiCLA, dient u voor eigen rekening en risico te zorgen dat:

 • De toegang tot de plaats van aflevering en/of montage onbelemmerd kan bereikt worden;
 • De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor plaatsing en montage;
 • Voldaan werd aan alle voorwaarden voor plaatsing zoals opgenomen in de checklist voor het laten plaatsen van het geleverde goed, welke op het ogenblik van de bestelling werd doorgegeven;

PiCLA aanvaardt enkel aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de door haar gemonteerde artikelen indien de Klant zelf alle nodige voorzieningen en voorbereidingen heeft getroffen teneinde ervoor te zorgen dat de plaats van montage een correcte installatie mogelijk maakt.
Wanneer de voorwaarden inzake de vereiste voorbereidingen, inclusief de voorwaarden van de checklist niet werden voldaan, behouden wij ons het recht voor niet over te gaan tot de montage en zullen wij de gemaakte verplaatsing- en planningskosten op u kunnen verhalen.
Indien de werkzaamheden van installatie en montage worden verhinderd of vertraagd door zaken waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien door PiCLA aan de klant worden doorgerekend.


7. Garantie 

Commerciële Garantie: Op een aantal artikelen is een commerciële garantie van toepassing. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Verkoper. Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze klantendienst.


Garantie op de montage: Op onze montageservice bieden wij een garantie aan van 1 jaar voor verborgen gebreken. De garantie die in dit kader wordt aangeboden beperkt zich tot het herstel van de geleverde goederen/ uitgevoerde werken.


Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet u het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Voor bestellingen, dient u vooraf contact op te nemen met PiCLA om de praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kunnen wij beslissen om het defecte artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur, gelijkvloers - hetzij het bij u thuis te (laten) herstellen.


Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of glazen of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.


8. Herroepingsrecht 
U hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Deze termijn laat u toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.


U kunt het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient u het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. U mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om uw inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat en  verpakking worden teruggezonden.


U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wanneer het artikel met andere woorden niet meer verkoopbaar is en u verder bent gegaan dan enkel inspecteren (gebruik maken van het gekochte goed), zal het artikel volledig worden aangerekend.
U bent aansprakelijk voor de eventuele opgelopen schade tijdens de terugzending. Wanneer het artikel beschadigd is, zal het artikel volledig worden aangerekend


Ook bij montage van de artikelen tot een afgewerkt eindproduct, geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien waardoor deze artikelen niet meer verder kunnen worden verkocht.
U hebt het recht om af te zien van de montageservice, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de bestelling werd geplaatst.
Voor dienstovereenkomsten, zoals montage, kan u het recht om van uw aankoop af te zien ook uitoefenen tijdens bovenvermelde bedenktermijn van 14 kalenderdagen zelfs indien de diensten reeds ten dele werden uitgevoerd gedurende deze termijn. Montage die met instemming van de klant start gedurende de bedenktermijn zal steeds worden aangerekend aan de klant pro rata het reeds uitgevoerde.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Dienstenovereenkomsten, zoals montage, die werden uitgevoerd gedurende de bedenktermijn met uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Voldoet het artikel niet aan uw verwachtingen? U kunt:

 • Ofwel het gekochte artikel op uw kosten en uw risico terugsturen
 • Ofwel het artikel terugbrengen naar PiCLA, Chaussée de Wavre 203c, Grez-Doiceau,
 • Neem steeds contact op met PiCLA voor vragen over terugzending.


9. Klantendienst 
De klantendienst is op weekdagen bereikbaar van 9 tot 17u: 010/688 704 of info@picla.be.

 

10. Verzuim 
Indien u, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.


11. Terugname 
Wij bieden u de mogelijkheid aan om uw oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van een nieuw artikel van hetzelfde type. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient u ten laatste 4 dagen vóór de levering contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper.


12. Klachten 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet u onmiddellijk (binnen de 24u na ontvangst) per email melden, op straffe van verval van elk recht.


13. Privacy 
Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van PiCLA toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van PiCLA en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat PiCLA uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

 

14. Algemene bepalingen 
Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.


Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke Bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden. 
De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.


Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.


Risico’s internet: U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.


Bewijs: u aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


15. Toepasselijk recht – bevoegde rechter 
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Nijvel bevoegd evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.